Пројекат УНИДО

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА у Нишу, једна је од четири лиценцирана тренинг центра у Србији који одржавају обуке, кроз пројекат Министарства заштите животне средине и УНИДО (у вези са приступањем наше земље међународним протоколима за заштиту атмосфере) у еколошки исправном раду сервисера уређаја за грејање им климатизацију. Школа је том приликом комплетно опремила два кабинета за ову намену. У обукамаје акценат стављен на процедуре сервисирања расхладних и клима уређаја, које подразумевају правилно прикупљање и рециклирање расхладних флуида. Такође, сервисери ће бити упознати са националним законом,  како би им се олакшало да свој рад ускладе са важећим прописима који регилишу ову област. 

bwc group

Srednja stručna škola u Nišu, kroz projekat Ministarstva zaštite životne sredine i UNIDO, obučava servisere uređaja za grejanje i klimatizaciju u ekološki ispravnom radu, sa naglaskom na pravilnom prikupljanju i recikliranju rashladnih fluida.

Pratimo nacionalnu uredbu o sertifikaciji lica u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanim gasovima. Cilj je stvaranje profesionalaca koji zadovoljavaju ekološke potrebe i promovišu energetsku efikasnost.

Садржај обуке и организација испита  прати Националну Уредбу о сертификацији лица која обављају одређене делатности, а која је у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима који стварају ефекат стаклене баште („Службени гласник РС“ број 24/2016.).

 

Имајући у виду да у нашој земљи не постоји ни радни, ни стамбени простор, који је по савременим стандардима прилагођен боравку или раду људи, као и потребе за еколошким понашањем оних који раде у области климатизације, грејања и хлађења, тржиште рада захтева, а у најближој будућности ће бити и императив, да у овим областима раде професионалци способни да задовоље све ове потребе. Чињеница је да ће у овој борби за чистију и здравију средину, важна ствар бити и енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енерегије.

 

Држава Србија потписала је међународне споразуме везане за употребу и контролу рада са радним гасовима (фреонима). Усвојен је закон по коме у овој области неће моћи да ради, нити да купује, или барата са фреонима, нико ко нема документ о стеченим  квалификацијама из ове области. Ове квалификације сервисери ће стицати на обуци у нашој установи, на основу чега ће добијати одговарајуће лиценце од стране Министарства заштите животне средине.

Scroll to Top